Obsługa prawna zamówień publicznych

  • doradzamy Klientom w trakcie prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu zamówień publicznych poprzez m.in. analizę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, współtworzenia odpowiedzi na wpływające do zamawiającego pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • pomagamy Klientom w przygotowaniu ofert, sporządzaniu pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie,
  • przygotowujemy opinie w zakresie prawa zamówień publicznych.